reklama

 
banan webhosting

Jak dopadly peníze z povodní?

V poslední době se hodně hovořilo o zneužívání povodňových sbírek. Protože se Bedekr.cz aktivně účastnil propagace organizace Člověk v tísni při České televizi, a protože jistě i vás zajímá, jak účelně peníze vynaložila, považujeme za svou povinnost vyhovět její žádosti a zveřejnit informace, jakým způsobem peníze vybrané na kontě SOS Povodně pomohly postiženým oblastem. Pro vaši informaci: Díky solidaritě jednotlivců i velkých firem se na kontě 334 334 334/ 0300 sešlo k 4.11. 2002 více než 191 milionů korun (včetně prvních 13 miliónů převedených Českým Telecomem získaných provozem zvláštní Žluté linky SOS Povodně).
 
Zde jsou tedy informace od organizace Člověk v tísni: Na výzvu SOS již byly přislíbeny další prostředky prostřednictvím benefičních linek (pokračující provoz Žluté linky Českého Telecomu a možnost darovat prostřednictvím zasílání "povodňových" zpráv sms). Tyto přislíbené částky však musí lidé nejprve zaplatit na účty svých telefonních operátorů a teprve po té mohou být převedeny na účet SOS Povodně. Zároveň pokračují jednání s některými velkými dárci.
 
Důležitá byla samozřejmě i materiální pomoc darovaná v prvních dnech povodní desítkami firem. Šlo především o potraviny, pracovní oděvy a obuv, nástroje a nářadí, ochranné pomůcky a desinfekční a čistící prostředky. Materiál nezůstal ve skladu ČvT často ani 24 hodin a byl dále distribuován, vždy podle potřeby na místě, do postižených lokalit.
 
Od prvních dnů posílali finanční prostředky, ale i materiální pomoc do Čech také dárci ze zahraničí. Sbírky organizují lidé od Japonska po Kanadu. Velmi aktivně se zapojují nejrůznější krajanské spolky a neziskové humanitární organizace z mnoha zemí světa. Člověk v tísni spolu s nadací VIA proto otevřel v prvních dnech kampaně SOS Povodně informační stránky http://www.floods.cz pro dárce ze zahraničí.
 
3 000 dobrovolníků vyhledalo kontakt na Člověka v tísni a spolupracující dobrovolnické centrum na Univerzitě Karlově a bylo vysláno do postižených oblastí. Každý z nich podle svých možností pracoval (pracovala) několik dní či týdnů. Minimálně 200 lidí vyjelo dvakrát i třikrát za sebou. Celkem bylo odpracováno téměř 150 000 osobo-hodin. Byla to rychlá, důležitá a obrovská pomoc.
 

 
Rozhodnutí o použití shromážděných finančních prostředků
 
Správní rada společnosti Člověk v tísni při ČT prozatím schválila plán na čerpání 100 milionů korun a celkový strategický plán pomoci po povodních ve třech hlavních rovinách:
 

 
* Nejvýše 10 000 000,- Kč je určeno na pokrytí první humanitární fáze, včetně organizačních nákladů při vysílání dobrovolníků. V této částce jsou zahrnuty i náklady na humanitární pomoc a dlouhodobé projekty, které bude společnost realizovat přímo, zejména vysoušení objektů, čištění zdrojů pitné vody a boj proti plísním a dřevokazným houbám, stejně jako sociální a právní pomoc - založení kontaktního centra v pražském Karlíně.
 

 
* Prozatím 50 000 000,- Kč je určeno na přímou pomoc domácnostem a fyzickým osobám, a to podle míry postižení a sociální a ekonomické situace rodiny.
 

 
* Prozatím 40 000 000,- Kč bude použito na projekty "veřejného zájmu", projekty se týkají především školských, zdravotnických a sociálních objektů a institucí. Patří sem spadají převážně "vázané dary", tedy příspěvky velkých dárců, kteří předem chtějí znát konkrétní projekt či projekty, na které bude jejich dar použit.
 

 
Společnost Člověk v tísni věří, že celková částka, která se sejde na výzvu SOS Povodně dosáhne přibližně 220 - 230 miliónů korun. Jednání s některými dárci z ČR i ze zahraničí ještě pokračují. Částka nad výše popsaných a již alokovaných 100 miliónů korun tedy představuje více než polovinu celé sbírky - bude využita v menší míře na projekty veřejného zájmu, podle podílu vázaných darů velkých donátorů, kteří preferují větší konkrétní projekty.
 
Ve své většině však budou tyto prostředky budou použity na pomoc postiženým lidem a domácnostem a to prostřednictvím přímého rozdělování finančních prostředků (ve zvláštních případech proplacení rekonstrukčních prací či obnovy základního vybavení domácností). Dále prostřednictvím podpory projektů obecního bydlení určeného pro lidi z postižených oblastí, kteří přišli o svůj dům a z nějakého důvodů se nemohou do obnovy svého bydlení pustit svépomocí.
 
Stručně řečeno je většina velkých projektů opravy a obnovy financována z prostředků velkých dárců - firmy tedy pomáhají institucím a příspěvky fyzických osob a menší části velkých dárců jsou rozdělovány postiženým rodinám a lidem. Jsme přesvědčeni, že toto propojení má svůj smysl, je logické, že většina velkých donátorů chce přispět na konkrétní, uchopitelný a snadno vymezitelný větší projekt obnovy a naopak, že jednotliví dárci si představují svůj dar spíše jako pomoc konkrétní rodině, která se díky této pomoci o něco snadněji vyrovná s následky povodní, s tím, že jejich domov byl zničen a přišli o veškeré vybavení.
 

 
Obnova domácností
 
Finanční prostředky jsou určeny a používány na obnovu, případně znovu-vybudování domácností, které jsou úplně zničeny, nebo velmi vážně poškozeny. Humanitární organizace: ADRA, Katolická charita, Diakonie a Člověk v tísni od počátku koordinují svůj postup a snaží se v reálně možné míře si "rozdělit" postižená území tak, aby byla pokryta všechna a nedocházelo ke zbytečnému překrývání. Každá z organizací zvolila pro průzkum postižených domácností a rozhodovací proces o výši příspěvku svůj vlastní postup.
 
Člověk v tísni provedl ve spolupráci, a pod metodickým vedením Střediska empirických výzkumů (STEM) průzkum 3 000 postižených domácností. Výsledky dotazníkového šetření byly počítačově zpracovány podle metodiky hodnocení (jde zejména o váhové a kombinatorní načítání faktorů postižení, dalších zátěžových faktorů pro konkrétní rodinu a její sociální a ekonomické situace a ve formě kontrolní i referenčních údajů starostů, tazatelů a obyvatel postižené lokality) vytvořené ČvT a STEM.
 
Každou z rodin, která byla vybrána na základě výše popsaného průzkumu, nyní postupně navštíví regionální sociální rozhodčí společnosti Člověk v tísni při ČT a navrhne výši a způsob příspěvku. Návrhy schvaluje (či zamítá) příspěvková komise ČvT. Výše finanční podpory na opravu domácností a obnovu základního vybavení se pohybuje od 0 do 100 000,- Kč pro každou rodinu, která byla vybrána na základě průzkumu a objektivního zpracování dat.
 
Prioritou jsou samozřejmě rodiny, které nyní opravují svoje bydlení a obnovují domácnosti. Jde o čas, maximální úsilí je věnováno tomu, aby byl proces rozdělení příspěvků co nejrychlejší. Na druhé straně nelze svěřené prostředky rozdělovat náhodně, bez dostatečného průzkumu situace rodin a zpracování výsledků, bez odůvodněného návrhu v jaké výši a jakým způsobem postižené domácnosti pomoci (v celé řadě případů finanční dar situaci nevyřeší - postižení nejsou schopni si se situací poradit z organizačních, zdravotních či psychických důvodů a je třeba hledat jiné nástroje než jen prosté přidělení příspěvku).
 
Rozdělování příspěvků probíhá postupně, podle toho kdy bylo provedeno dotazníkové šetření v dané lokalitě. Značná část svěřených prostředků bude použita i na asistenci rodinám, kterým dům povodeň zcela zničila a začnou s obnovou až po nadcházející zimě.
 

 
Součástí pomoci postiženým rodinám je nepřímým způsobem i podpora projektů obecního bydlení. Společnost ČvT nyní mapuje tyto projekty (část je již v realizaci, část je připravována) a bude vyhodnocovat jejich přínos pro postižené povodněmi, ekonomickou sílu obcí a měst, které tyto projekty realizují, míru připravenosti projektů i další faktory, jako je například to, zda projekty přináší nějakou novou hodnotu -prvky udržitelného rozvoje či například napojení na kvalitní ekologickou čistírnu odpadních vod, apod. Správní rada společnosti bude rozhodovat o složení komise, která výběr projektů, které budou podpořeny ze sbírky SOS Povodně, provede.
 

 
Projekty veřejného zájmu
 
Významná část prostředků sbírky SOS Povodně je používána na projekty veřejném zájmu. Pod tímto názvem se skrývá spolufinancování opravy a obnovy institucí a systémů, které slouží více či méně všem (školy a školky, zdravotnická zařízení, domovy s pečovatelskou službou, systémy vytápění a zdroje pitné vody, lávky a knihovny-). Tyto projekty jsou financovány v podstatě zcela z vázaných darů velkých dárců, kteří jednají o konkrétním využití svého příspěvku předem.
 
K 31.10 bylo v procesu jednání a realizace 49 takovýchto projektů, na které je věnováno více než 41 milionů. Projekty stále přibývají, podle postupu jednání s velkými donátory. Každý projekt je smluvně podložen, společnost ČvT je přítomna během výběrových řízení na dodavatele, či si vyhrazuje právo nezávislé kontroly rozpočtů a realizace, jakož i možnost kontroly vyúčtování poskytnutých příspěvků. Důvod je jednoduchý - co nejlepší správa a nejpřísnější kontrola svěřených peněz v rámci výzvy SOS Povodně.
 
Z nedostatku prostoru zde uvádíme jen několik případů, omlouváme se ostatním dárcům, celý seznam vážených dárců i veřejných projektů takto financovaných, bude postupně uveřejňován v rámci povodňového zpravodajství na http://www.clovekvtisni.cz . Příklady: V Karlíně bude opravena a vybavena kuchyně a školní jídelna Základní školy Molákova, dárcem 3 miliónů je the American Joint Distributor Committee. Českoněmecký fond budoucnosti poskytl 5 miliónů korun, částka 1 milion je určena na opravu jídelny v obci Bohušovice nad Ohří na Litoměřicku, ČSOB věnovala prozatím 3 miliony korun, část putuje do Vodňan na opravu městské lávky Suchomelka přes řeku Blanici.
 
(Člověk v tísni, red.)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz