reklama

 
banan webhosting

Blízké i vzdálené Maďarsko

Kolem r. 400 př. Kr. pronikli na území dnešního Maďarska západně od Dunaje Keltové, kolem r. 10 př. Kr. si je podmanili Římané, kteří vytvořili na území mezi východními Alpami, Sávou a Dunajem provincii Panonia. V období stěhování národů kolem r. 400 n. l. přecházely přes toto území kmeny Gótů, Gepidů a Langobardů.
 
Zde se také nacházelo centrum říše kočovných Hunů založené Attilou r. 445, která sjednocovala kmeny na rozsáhlém území sahajícím od Kavkazu až po Rýn. Po porážce Hunů v bitvě na Katalánských polích r. 451 a po Attilově smrti r. 453 porazili Attilovy syny Gepidové, kteří ovládli území mezi Dunajem, Tisou, Oltem a Karpatami. Říše Hunů tak v dějinách definitivně skončila. Avaři pronikli na území dnešního Maďarska pod tlakem tureckých národů ze své pravlasti ve Střední Asii.
 
Při postupu na západ byli r. 562 poraženi v bitvě u Regensburgu franským králem Sigibertem I. Avaři vypudili z maďarského území Langobardy a jejich vláda zde trvala do 8. stol. V tomto období se zde usazovaly i kmeny Slovanů a část území byla v 9. stol. součástí Říše velkomoravské. Kolem r. 896 překročily Karpaty pod vedením Arpáda ugrofinské kmeny a pronikly do Karpatské kotliny. R. 906 přispěly k pádu Velkomoravské říše a r. 907 porazily v bitvě u Bratislavy Bavory, čímž Franská říše ztratila východní marku. Německý král Jindřich I. porazil r. 933 Maďary v bitvě u Merseburgu a rozhodujícího vítězství nad nimi dosáhl r. 955 Otto Veliký v bitvě na řece Lechu. Tím definitivně skončila maďarská expanze na západ.
 

 
Vzestup Uherského království
 
Vítězem bojů o moc mezi jednotlivými kmenovými knížaty se stal Štěpán z rodu Arpádovců. Za jeho vlády (997 až 1038) docházelo mezi Maďary k šíření křesťanství. R. 1001 se dal Štěpán apoštolskou korunou, kterou mu daroval papež Silvester II. , korunovat za prvního uherského krále. Za vlády Štěpána I. a jeho potomků došlo k upevnění centrální královské moci, území Uher bylo rozšířeno připojením Sedmihradska, Slavonie, Chorvatska a části Dalmácie. Ve 13. stol. byla královská moc oslabována politickými ambicemi nejmocnějších šlechticů a r. 1241 se země nedokázala ubránit pustošivému nájezdu Mongolů (Tatarů).
 
R. 1301 smrtí Ondřeje III. vymřela dynastie Arpádovců. V následujících dvou stoletích se u moci v Uhrách střídalo více panovnických rodů. Král Ludvík Veliký z rodu Anjou (1342 až 1382) si podmanil Valašsko, Srbsko, Bosnu a Bulharsko a r. 1370 dokonce získal i polský trůn. R. 1444 porazil turecký sultán Murad II. v bitvě u Varny na pobřeží Černého moře křižáckou výpravu pod vedením uherského a polského krále Vladislava III. Toto vítězství umožnilo Osmanské říši obsadit Konstantinopol (1453) a Srbsko (1459). R. 1456 zastavil Turky skvělým vítězstvím nad sultánem Mohamedem II. v bitvě u Bělehradu zemský správce Jan Hunyady, ale jen dočasně. Za vlády Matěje I. Korvína (1458 až 1490), který si podmanil Moravu, Slezsko a konečně obsadil i Vídeň, dosáhly Uhry největšího územního rozmachu a hospodářského a kulturního rozkvětu.
 

 
Osmanská nadvláda a Habsburkové na uherském trůnu
 
R. 1526 porazil turecký sultán Sulejman v bitvě u Moháče vojsko uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského. Král v bitvě padl a Sulejmanovo vojsko postupovalo dále směrem k Vídni. Vzhledem k tomu, že král Ludvík zemřel bez potomků, vstoupila v platnost bratislavsko-vídeňská smlouva z r. 1515 a rakouský arcivévoda (pozdější německý císař) Ferdinand (I.) se stal uherským (a českým) králem. Došlo ke spojeni rakouských dědičných držav se zeměmi svatoštěpánské a svatováclavské koruny pod vládou Habsburků. Ferdinanda I. za krále uznali příslušníci dvora, zatímco šlechta si za krále zvolila sedmihradského vévodu Jana Zápolského.
 
Jan Zápolský si s tureckou podporou podmanil střední Uhry a habsburská nadvláda se tak omezila jen na území dnešního Slovenska a část západního Maďarska. Uhry byly rozděleny do tří mocenských oblastí: západní a severní Uhry pod nadvládou Habsburků, střední Uhry byly obsazeny Turky a Sedmihradsko jako samostatné knížectví pod patronátem Osmanské říše. Až do 17. stol. bylo dnešní maďarské území vystaveno rozpínavosti Osmanské říše, neustálým válkám a loupení ze strany Turků. V habsburské části Uher probíhala v tomto období šlechtická stavovská povstání proti habsburské nadvládě a náboženskému útlaku.
 
Po definitivním vyhnání Turků z území dnešního Maďarska se Osmanská říše vzdala karlovackou mírovou smlouvou z r. 1699 Uher, Sedmihradska, části Slovinska a Chorvatska ve prospěch Habsburků. Uhry se staly součástí habsburských dědičných zemí. Odpor proti habsburskému centralismu vyvrcholil v letech 1703-1711 povstáním pod vedením Rákócziho, které zachvátilo celou zemi. Povstání skončilo vojenskou porážkou, ale přesto museli Habsburkové satmárským mírem z r. 1711 zaručit uherskou ústavu a privilegia šlechty, za což jim uherský sněm potvrdil dědičný nárok Habsburků na uherský trůn.
 
Osídlením východních oblastí země zpustošených tureckým panstvím došlo ke změně etnické struktury Uher. Pokračovala germanizace, němčina se stala úředním jazykem, a to vyvolalo vzestup maďarského národního uvědomění. Ve 40. letech 19. stol. se začalo pod vedením Lájose Kossutha rozvíjet rozsáhlé hnutí za národní a sociální reformy. R. 1848 vypuklo pod vlivem únorové revoluce ve Francii a březnové revoluce v Rakousku revoluční povstání i v Pešti. R. 1849 zbavil uherský sněm Habsburky trůnu a vyhlásil nezávislost. Kossuth byl zvolen zemským správcem. Revoluce byla poražena ve stejném roce rakouskými a ruskými vojsky, maďarská revoluční armáda byla donucena ke kapitulaci u Világose.
 
Po období porevolučního absolutismu využila maďarská politika porážky Rakouska ve válce proti Prusku r. 1866 a r. 1867 dosáhla rakousko-maďarského vyrovnání. Habsburská monarchie se změnila v dvojstátí Rakousko-Uhersko: rakouské državy západně od Litavy a země svatoštěpánské koruny východně od Litavy nabyly rovnoprávného postavení a spojovala je pouze osoba císaře, který byl zároveň uherským králem. Společnými zůstala ministerstva zahraničí, financí a obrany. Na přelomu století byly politické poměry v Uhrách poznamenány odmítavým vztahem maďarských vládnoucích vrstev k emancipačnímu hnutí nemaďarských národů a silnou maďarizací.
 

 
Nezávislost Maďarska
 
Po rozpadu Rakousko-Uherska r. 1918 byla vyhlášena Maďarská republika. R. 1919 vznikla pod vedením komunistů na krátké období Maďarská republika rad a po jejím potlačení se r. 1920 stal zemským správcem s omezenými panovnickými právy Miklós Horthy. Na základě podmínek trianonského míru (1920) muselo Maďarsko odstoupit Slovensko ve prospěch Československa. Chorvatsko a Slovinsko ve prospěch Jugoslávie, Banát ve prospěch Jugoslávie a Rumunska a Sedmihradsko ve prospěch Rumunska. Horthyovské Maďarsko realizovalo politiku sbližování s fašistickou Itálií, Rakouskem a ve 30. letech s hitlerovským Německem.
 
R. 1941 vstoupilo Maďarsko po boku mocností Osy do druhé světové války. R. 1944 se Horthy po neúspěšném pokusu uzavřít s protihitlerovskými spojenci separátní mír vzdal funkce a odevzdal vládu fašistickým oddílům Šípových křížů (F. Szálasi), které se pokusily zmobilizovat veškeré sily na podporu fašistického Německa.
 

 
Komunistický stát
 
Do dubna 1945 obsadila Rudá armáda celé Maďarsko. Převzetí vlády komunisty se uskutečnilo za podpory sovětské armády r. 1947 navzdory protikomunistickým náladám obyvatelstva.
 
R. 1949 byla podle sovětského vzoru se všemi negativními společenskými, politickými a hospodářskými důsledky vytvořena Ústava Maďarské lidové republiky. Vedoucí politickou silou v zemi se stala Maďarská strana práce (násilně sjednocená komunistická a sociálně demokratická strana).
 
Vnitropolitické obtíže po Stalinově smrti r. 1953 vedly k opatrné liberalizaci poměrů. Předsedou vlády se stal Imre Nagy, který do dubna 1955 zavedl některé hospodářské reformy. Narazil však na odpor stalinistických sil v čele s Matyá- šem Rákoszim, obnova diktatury vyvolala r. 1956 lidové protikomunistické povstání, které potlačila sovětská armáda. Nagy, který se stal v říjnu 1956 znovu předsedou vlády, byl zatčen a (pravděpodobně r. 1958) popraven.
 
Pod vedením Jánose Kádára (předseda Maďarské socialistické dělnické strany - MSDS od r. 1956, předseda vlády v letech 1956-1958 a 1961-1965) docházelo v Maďarsku k postupnému uvolňování politického života (při zachování vedoucí úlohy komunistické strany), ke konsolidaci hospodářství a v 60. letech k postupné liberalizaci. Od 70. let byly rozšiřovány hospodářské a politické styky se západními státy. I přesto, že maďarské hospodářství negativně ovlivnila světová hospodářská recese, bylo zásobování obyvatelstva v porovnání s ostatními zeměmi sovětského bloku relativně dobré.
 

 
Hospodářské a politické přeměny
 
Počátkem 80. let pokračovaly hospodářské reformy započaté r. 1968. Uskutečnilo se několik pokusů o částečnou hospodářskou přestavbu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k celkové transformaci organizace hospodářství, byly tyto pokusy neúspěšné. R. 1988 byla zavedena nová daňová soustava, mimo jiné i daň z osobních příjmů. Podpora soukromého podnikání nepřinesla očekávané výsledky, národní důchod se nezvyšoval předpokládaným tempem. Maďarské hospodářství trpělo vysokou mírou inflace, nezaměstnanosti a zahraniční zadlužeností.
 
V zemi narůstala nespokojenost. R. 1987 byl odvolán z funkce předseda vlády György Lázár. Cestu ke skoncování s kádárismem otevřelo mimořádné zasedání strany MSDS v květnu 1988. Reformní křídlo reprezentované Rezsem Nyersem, Imrem Pozsgayem, Gyulou Hornem a Miklósem Némethem se prosadilo na předčasně svolaném sjezdu, na kterém byla strana rozpuštěna a 8. října 1989 založena Maďarská socialistická strana. 23. října změnil parlament název státu na Maďarskou republiku.
 
Svobodnými volbami za účasti více politických stran v dubnu 1990 definitivně skončil dosavadní politický režim. Ve volbách zvítězilo Maďarské demokratické fórum a prezidentem byl zvolen dříve vězněný spisovatel Árpád Göncz. V červnu 1991 ze země odešel poslední voják po 40 letech přítomnosti Sovětské armády. Parlamentní volby v květnu 1994 vyhrála Maďarská socialistická strana, v květnu 1998 Maďarská občanská strana (Fidesz).
 
Michal Sláma (soutěžní příspěvek, f1000)

 
Zařazeno v sekci:
 

 
 
 
 Naše tipy 
 
reklama

reklama

 
TOPlist
NAVRCHOLU.cz